หมวดหมู่ทั่วไป > การศึกษา

ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมเฉล

(1/1)

kkthai20009:
ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมเฉลยละเอียดhttps://www.attorney285.co.th/p/3187

ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 309 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ความเป็นมาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์
โครงสร้างสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โครงสร้างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
สรุปสาระสำคัญยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560-2564
ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560-2564
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของรัฐที่เกี่ยวของกับด้านการเกษตร
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2564)
แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
การตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ของแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม สนองตอบนโยบายของคณะรัฐมนตรี
การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ของแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
สรุปกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564
โครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การใช้พื้นที่เพื่อการเกษตร
การดำเนินงานการเกษตร
ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน
ดินและการกำเนิดดิน
การอนุรักษ์ดินและน้ำ
การใช้สารปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่เกษตรกรรม
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
มาตรการเตรียมพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง ด้านการเกษตร
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
นโยบายของรัฐบาล
สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
"https://www.attorney285.co.th/category/243​

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook 

จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version